Obowiązek informacyjny w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane dalej RODO, niniejszym informujemy o przetwarzaniu danych osobowych.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Christopher Kolczyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Christopher Tim Kolczyński z siedzibą w Lublinie, ul. Ochotnicza 4a/5, 20-012 Lublin, NIP 9462519273, REGON: 061614743 zwany dalej Administratorem.

Kontakt z Administratorem możliwy jest za pomocą:
• poczty elektroncznej: biuro@timi.com.pl
• telefonicznie pod nr tel. 505829055
• tradycyjną pocztą na adres prowadzenia działalności Administratora.

II. Cel przetwarzania Państwa danych osobowych

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu

a) realizacji usług Administratora oraz nawiązywania kontaktu na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, które to dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
b) zawarcia lub niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy oraz obsługi o charakterze handlowym, w tym działań podejmowanych przed zawarciem umowy lub przyjęciem zlecenia na żądanie osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
c) spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa, które to dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
d) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w szczególności w celu marketingowym, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.


III. Zakres gromadzonych danych osobowych

Dane pozyskane w celu realizacji usług, wykonywania umowy lub obsługi o charakterze handlowym i obejmują:
a) imię i nazwisko,
b) numer identyfikacyjny, w szczególności PESEL, NIP, REGON
c) stanowisko,
d) adres zamieszkania lub adres siedziby,
e) numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej,
f) adres strony internetowej, zaś w przypadku świadczenia usługi na wykonanie strony internetowej lub sklepu internetowego loginy oraz hasła dostępu do serwera i panelu administracyjnego,
g) inne dane, które użytkownik dobrowolnie i świadomie wprowadził w celu korzystania z usług,
h) informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej,
i) dane osobowe pracownika upoważnionego do kontaktu w sprawie realizacji usług.


Jednocześnie Administrator informuje, że nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych oraz że podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonania czynności, o których mowa w pkt II niniejszego obowiązku informacyjnego.

W przypadku braku zgody z Państwa strony na przekazanie wyżej wymienionych danych osobowych, niemożliwe będzie zawarcie umowy oraz świadczenie przez Administratora usług.

IV. Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z obowiązkiem, Administrator informuje, że przysługują Państwu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do swoich danych, w tym otrzymywania ich kopii,
b) prawo żądania sprostowania (poprawienia danych) danych,
c) prawo do usunięcia danych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do przenoszenia danych,
f) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
g) prawo do wniesienia sprzeciwu,
h) prawo wycofania zgody na przetwarzanie (przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na prawo przetwarzania danych, którego dokonano przed wycofaniem).

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możecie Państwo anulować w dowolnych momencie kontaktując się z Administratorem.

V. Udostępnianie danych osobowych przez Administratora

Administrator informuje, że uzyskane od Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem, tym samym odbiorcą danych będą również:
a) upoważnieni do przetwarzania danych osobowych podwykonawcy realizujący usługi na zlecenie Administratora niezbędne do prawidłowego wykonania umowy,
b) podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, księgowo-finansową, prawną, organizacyjną i techniczną Administratora,
c) instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa.


Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza teren Polski. Dane są przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VI. Czas przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu:
a) do czasu cofnięcia lub ograniczenia zgody lub innych działań ograniczających tę zgodę,
b) do czasu realizacji obowiązków wynikających z zawartej umowy oraz w okresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń,
c) do czasu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowych, rachunkowych,
d) do czasu istnienia uzasadnionego interesu Administratora

VII. Przetwarzanie automatycznie (profilowanie)

Państwa dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie (w tym poprzez profilowanie).